درباره آزمایشگاه دامپزشکی کوثر

آزمایشــگاه تشخیص دامپزشکی کـوثر در سال ۱۳۷۶ با هدف پایــش بیماری و برنامه مانیــتورینگ طیور،گله های اجـداد و فارم های تحت پوشــش شرکت سـرمایه گذاری کوثر ( هلدینگ کشاورزی ) پایه گذاری شد.

اکنون پس از گذشـت سال ها، با حضور نیرو های مجــرب ، بهســازی محیط و به کارگیری امـکانات به روز گام جدیدی در راسـتای گسـترش فعالیت خود در زمینه تشـخیص بیماری های دام ،طیور، آبزیـان،حیوانات خـانگی و ارزیابی مواد غذایی برداشتـه است.