مطالب توسط kowsar

,

کارگاه بالک تانک

برگزاری کارگاه یک روزه « عوامل موثر بر کیفیت شیر خام و جست‌جوی عوامل بیماری‌زا (آزمون بالک تانک) » با میزبانی آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی کوثر