• در این بخش امکان اندازه‌گیری کلیه پارامترهای بیوشیمیایی از جمله گلوکز، پروتئین، تری‌گلیسرید و کلسترول وجود دارد.
  • این بخش قادر به ارائه‌ی پروفایل بیوشیمی دام، طیور، آبزیان، حیوانات خانگی، اگزوتیک و تکسمیان با استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات آزمایشگاهی موجود در کشور مانند دستگاه اتوآنالایزر و همچنین کیت‌های دامپزشکی است.
  • پارامترهای هماتولوژی مانند CBC، WBC Diff نیز در این بخش با استفاده از دستگاه‌های تمام اتوماتیک اندازه‌گیری می‌شود.