بخش شیمی و آنالیز خوراک آزمایشــگاه تشخیص دامپــزشکی کوثر، این قابلیــت را دارد که با اسـتفاده از دسـتگاه‌های پیشــرفته، در سـریع‌ترین زمان، دقیق‌ترین نتایـج را در خصوص آنالیز شــیمیایی مواد غذایی، خـوراک و اجزای تــشکیل دهنده آنها ارائه دهد.