وقوع و شیوع بیماری در نمونه‌های طیور و سایر پرندگان که توسط دامپزشکان فارم، دامداران، متخصصین و محققین این زمینه به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شوند، بر اساس نکروپسی (آزمون‌های آناتومیکال پاتولوژی) و نتایج تست‌های تکمیلی لاشه و یا نمونه‌های بافتی (آزمون‌های هیستوپاتولوژیک و رنگ آمیزی‌های اختصاصی) شناسایی و مورد بررسی قرار می‌گیرند. تشخیص آناتومیکی با تست‌های هیستوپاتولوژیک، میکروبی و تست‌های مولکولی تایید می‌گردد. ایمنو هیستوشیمی نیز با همکاری سایر آزمایشگاه‌ها قابل انجام می‌باشد. کلیه تست‌های انجام شده مربوط به نمونه‌های دریافت شده و همین طور نمونه‌های تحقیقاتی و دانشجویی با تصویربرداری مستند سازی شده و در صورت بروز عفونت‌های مشکوک و یا بیماری‌های انگلی که پیشگیری، شناسایی و کنترل آنها بر اساس دستور العمل‌ها باید تعقیب گردد، جهت تست‌های تکمیلی میکروب شناسی و انگل شناسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تشخیص نهایی در بخش پاتولوژی آزمایشگاه کوثر انجام می‌گیرد.