هدف از انجام تست های آزمایشگاهی رسیدن به نتایج درستی برای تشخیص هر چه دقیق تر بیماری و یا داده ی های مورد آزمون است ، رسیدن به این غایت مستلزم انتخاب روش مناسب آزمون با در نظر گرفتن ابعاد مالی ، محدودیت های موجود، هدف از انجام آزمایش و حساسیت نتیجه و آزمون است.

در آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی کوثر با توجه به شرایط نمونه سعی بر انتخاب بهترین و در عین حال کارآمدترین آزمون از بین روش های آزمایشگاهی موجود است.

ELISA

 BVD Ag

 (Paratuberculosis (Johne’s disease

 (Mycobacterium Avium Subspecies Paratuberculosis (MAP

(Bovine Leukemia Virus (BLV

(Infectious Bovine Rhinotracheities (IBR

Mycoplasma Bovis

 (Caprine Arthritis Encephalities Virus (CAEV)/ Maedi-Visna Virus (MVV

 (Schmallenberg Ab (Cattle, Caprine, Ovine

(Foot and Mouth Disease (FMD

 (Bluetongue Ab (Cattle, Caprine, Ovine

 Toxoplasmosis caused by Toxoplasma gondii

 (Enterotoxemia (Sheep, Cattle, Goat

( Q fever Ab (Cattle, Caprine, Ovine

 Neosporosis/Neospora caninum

(Chlamydiosis Ab (Cattle, Caprine, Ovine

 Cryptosporidium

 (Toxoplasmosis (Sheep, Goat, Domestic animal, Rodent

 ELISA IBD

ELISA IBV

 ELISA REO

 ELISA AE

ELISA EDS

 ELISA ART

 ELISA ORT

 ELISA CAV

 ELISA NDV

 ELISA AI

 ELISA MG

 ELISA MS

 ELISA ILT

 ELISA PM

(Rapid Serum Agglutination (RSA

Rapid Serum Agglutination (RSA) MG

 Rapid Serum Agglutination (RSA) MS

 Rapid Serum Agglutination (RSA) SP

HI

NDHI

 AIHI

جستجو و شمارش میکروارگانیسم

روش جامع برای جستجو و شناسایی گونه های سالمونلا (INSO 1810)

روش جامع برای شمارش میکروارگانیسم ها (INSO 5272-1 , 2)

روش جامع برای شمارش کلیفرم ها(ISIRI 9263)

روش جامع برای جستجو ،شناسایی،شمارش انتروباکتریاسه(INSO 2461-2)

جستجو و شمارش اشرشیا کلی (ISIRI 2946)

جستجو، شناسایی و شمارش  کلستریدیوم پرفرنژانس (ISIRI 2197)

روش جامع براي شمارش باكتري هاي احياء كننده سولفيت در شرايط بي هوازي(ISIRI 9432)

روش جستجوی استرپتوکوکوس آگالاکتیه در شیر خام-(ISIRI 6111)

شمارش استافيلوكوكوس هاي كواگولاز مثبت(ISIRI 6806-1,3)

جستجو  و شناسایی  گونه های کمپیلوباکتر(ISIRI 9661-1)

جستجو ،شناسایی ،شمارش انتروکوک های روده ای در مواد غذایی(ISIRI 2198)

جداسازي و شمارش گونه هاي احتمالی باسیلوس(ISIRI 17163)

روش شمارش باسیلئس سرئوس(ISIRI 2324)

روش جامع برای جستجو وشمارش لیستریا مونوسایتوژنز(ISIRI 8035)

شمارش لاکتوباسیلوس  (ISIRI 9616)

جداسازی و شمارش گونه های آنترو کوکوس (آنترو کوکوس فاسیوم)(INSO 18090)

جداسازي و شمارش گونه هاي پديوکوکوس(INSO 17255)

جداسازي و شمارش گونه هاي بیفیدوباکتریوم(INSO 17165)

جداسازی و شمارش لاکتو باسیلوس کازئی(IN HOUSE)

جستجو و شناسایی یرسینیا(IN HOUSE)

ضدعفوني کننده ها و گندزداهاي شیمیايي براي ارزيابي فعالیت ضدعفوني کنند ها و گندزداهاي(INSO 17713-ISIRI 2842)

جستجو و شمارش آنتروکوک های روده ای –روش صافی غشایی(ISIRI 7724-2)

جستجو و شمارش کلیفرمها،کلیفرم های گرما پای و اشرشیا کلی فرضی در آب به روش چند لوله ای(ISIRI 3759)

شناسايي ميكروارگانيسم هاي پايه توليد كننده ماست (لاكتوباسيلوس دلبروكي زيرگونه – بولگاريكوس )(ISIRI 7714)

کیفیت آب-شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا به روش صاف کردن غشایی(ISIRI 8869)

شمارش گونه های احتمالی باسیل های اسپوردار پروبیوتیک(INSO 12105)

آنتی بیوگرام

تست آنتی بیوگرام برای نمونه های گرم مثبت و منفی در نمونه های دام بزرگ و طیور

قارچ شناسی- جستجو و شمارش میکروارگانیسم

شیر و فراورده های آن- شمارش واحدهای تشکیل دهنده کلنی کپک و یا مخمر- شمارش کلنی در پلیت در دمایC 25- (ISIRI 10154)

روش جامع برای شمارش کپک ها و مخمرها( ISIRI 10899-1,2,3)

ارزیابی فعالیت پایه قارچ کشی یا مخمر کشی ضد عفونی کننده ها یا کندزداهای شیمیایی(INSO 16677)

جداسازی و شمارش گونه های مخمری پروبیوتیک(INSO 17256)

شمارش کپک و مخمر در پوست های خام دامی(INSO 21229)

مخمرهای اسموفیلیک-روش شمارش(ISIRI 3196)

جستجوی قارچ های رشته و مخمری عوامل سقط در دام بزرگ

جستجوی درماتوفیتها در دام بزرگ

جستجوی قارچ های عامل تلفات در نمونه های طیور

روش Conventional PCR

AI-H9

Bordetella

AI

TRT

ORT

Salmonella

Salmonella enteritidis

Salmonella typhi

ND Velogenic

ND Allogeneic

IBD

IBD-D78

CAV

ART

IBH

MG

MS

IBV

IBV-Massachusetts

IBV-4/91

IBV-D274

IBV-QX

ND

AE

Mycoplasma agalactiae

Pox

BVD

Listeria

-Mycoplasma.spp

Rota virus

Corona virus

Rabis

Yersinia ruckeri

Streptococcus iniae

تعیین جنسیت پرندگان زینتی

تعیین جنسیت ماهی

تعیین جنسیت گوشت گاو

تشخیص گوشت گاو در مواد غذایی و خوراک

تشخیص گوشت مرغ در مواد غذایی و خوراک

تشخیص گوشت خوک در مواد غذایی و خوراک

تشخیص گوشت بز در مواد غذایی و خوراک

تشخیص گوشت اسب در مواد غذایی و خوراک

تشخیص گوشت بوقلمون در مواد غذایی و خوراک

تشخیص گوشت الاغ در مواد غذایی و خوراک

تشخیص گوشت ماهی در مواد غذایی و خوراک

تشخیص گوشت بوفالو در مواد غذایی و خوراک

تشخیص گوشت گوسفند در مواد غذایی و خوراک

تشخیص نوع ماهی به کار رفته در تن ماهی و تقلبات آن

ردیابی ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته و محصولات حاصل از آنها

روش Real Time PCR

Salmonella

REO

MG

MS

IBV

ND

CAV

AI-H9

AI

IBD

ILT

PPR

Campylobacter fetus

Mycoplasma. Bovis

IBR

BVD

Campylobacter

Q Fiver

Leptospira

Chlamydia

Listeria

Neospora

Rabis

اندازه گیری پارامتر های بیوشیمیایی به روش تمام اتوماتیک در سرم، خون، پلاسما

AST

ALT

GGT

ALP

Cr

HbA1.c

Col

HDL-C

LDL-C

NEFA

TG

P

Ca

FBS

Na

K

Zinc

Cu

Mg

BUN

Uric A

BHBA

Pro.T

 CBC (با استفاده از دستگاه CBC Cell counter اختصاصی نمونه های دامپزشکی)

Hematocrite

RBC/MCV/RDW%/RDWa/HCT/PLT/MPV/WBC/HGB/MCH/MCHC/LYM

اندازه گیری پارامتر های بیوشیمیایی به روش دستی در سرم، خون، پلاسما

Differential Count