آزمایشگاه ها

بخش سرولوژی

انجام آزمایشهای سرمی (سرولوژیک) در دام، طیور و حیوانات خانگی

بخش سرولوژی

آزمایشهای سرمی در دام،طیور و حیوانات خانگی

بخش شیمی و آنالیز موادغذایی

بخش شیمی قادر است اجزای تشکیل دهنده مواد غذایی شامل پروتئین، چربی، رطوبت، خاکستر، فیبر، نشاسته و… را به طور دقیق در مدت زمانی بسیار کوتاه اندازه‌گیری نماید.

بخش شیمی و آنالیز موادغذایی

اندازه گیری: چربی خام، خاکستر ، ماده خشک و …

بخش آنالیز دستگاهی

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا یکی از تکنیک‌های رسمی مورد استفاده برای جداسازی، شناسایی و تعیین کمی هر جزء در یک مخلوط است

بخش آنالیز دستگاهی

تعیین کمی مقادیر مایکوتوکسین‌ها

بخش مولکولی

در این بخش به صورت تخصصی در ۵ زمینه، دام بزرگ و کوچک، طیور ، آبزیان ،حیوانات خانگی و مواد غذایی فعالیت می شود.

بخش مولکولی

انجام تستهای تشخیصی مبنی بر DNA/ RNA

بخش میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروبیولوژی کوثر از سه بخش تشکیل شده است: – آماده‌سازی و کنترل عملکرد محیط‌های کشت – تشخیص باکتریایی بیماری‌های دام ، طیور و آبزیان – میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

بخش میکروب شناسی

تهیه و کنترل عملکرد محیطهای کشت و تشخیص باکتریایی بیماری

بخش بیوشیمی و هماتولوژی

در این بخش امکان اندازه‌گیری کلیه پارامترهای بیوشیمیایی از جمله گلوکز، پروتئین، تری‌گلیسرید و کلسترول وجود دارد.

بخش بیوشیمی و هماتولوژی

انجام آزمایش های بیوشیمیایی و پروژه های تحقیقاتی

بخش شیر و فرآورده های لبنی

آزمایشگاه کوثر قابلیت انجام و ردیابی کلیه آزمونهای شیمیایی و میکروبی مربوط به شیر خام و فرآورده های لبنی را دارا است.

بخش شیر و فرآورده های لبنی

آزمونهای شیمیایی و میکروبی مربوط به شیر خام و…

بخش پاتولوژی

وقوع و شیوع بیماری در نمونه‌های طیور و سایر پرندگان که توسط دامپزشکان فارم، دامداران، متخصصین و محققین این زمینه به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شوند

بخش پاتولوژی

تشخیص آناتومیکی با تست‌های هیستوپاتولوژیک، میکروبی و تست‌های مولکولی

بخش کالبدگشایی و نمونه برداری

بخش کالبدگشایی و نمونه برداری

بخش انگل شناسی

تشخیص آلودگی‌های انگلی، اغلب با دیدن مراحل نوزادی یا قطعاتی از کرم بالغ که در بدن میزبان زندگی می‌کند صورت می‌گیرد.

بخش انگل شناسی

انجام آزمایشات مدفوع، خون، تشخیص آلودگی و ….