آزمایشگاه میکروبیولوژی کوثر از سه بخش تشکیل شده است:

 • آماده‌سازی و کنترل عملکرد محیط‌های کشت
 • تشخیص باکتریایی بیماری‌های دام ، طیور و آبزیان
 • میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

در هر بخش کلیه تجهیزات و مواد مورد نظر براساس الزامات استانداردهای بین المللی و ملی فراهم شده‌اند.

بخش اول

تهیه و کنترل عملکرد محیطهای کشت

در این بخش انواع گوناگونی از محیطهای کشت بر مبنای استانداردهای ملی و بین المللی تهیه می‌شوند. لازم به ذکر است که در این بخش یک بانک میکروارگانیسم کامل با توجه به استاندارد ملی ۸۶۶۳ تهیه شده است. همچنین این بخش قادر به ارائه خدمات در خصوص کنترل عملکرد محیط‌های کشت به سایر آزمایشگاه‌ها می‌باشد

باتوجه به انجام آزمون کنترل عملکرد محیطهای کشت (استاندارد ملی ۸۶۶۳)، این آزمایشگاه به دستگاه‌های مدرنی مثل فریزر -۸۵c و فریز درایر (برای نگهداری طولانی مدت میکروارگانیسم‌ها) تجهیز شده است.

بخش دوم

تشخیص باکتریایی بیماری در دام بزرگ، طیور و آبزیان

تست‌های میکروبی بر روی انواع جنین‌های سقط شده، لاشه‌های طیور، جوجه‌های یک روزه و ماهی‌های پرورشی انجام می‌شوند. از جمله این تست ها:

 • جستجو و شمارش گونه‌های سالمونلا (ISIRI 1810)
 • جستجو و شمارش لیستریا مونوسایتوژنز (ISIRI 8035)
 • جستجوی سودوموناس آئروژینوزا (USP 40)
 • جستجو و شمارش گونه‌های کمپیلوباکتر (ISIRI 9661)
 • جستجو یرسینیا (ISO 10273)
 • جستجو استرپتوکوکوس اینه ایی (In house)
 • جستجو و شمارش انتروکوک‌های روده ای(ISIRI 7724)
 • انجام آنتی بیوگرام برای کلیه آزمون‌های فوق (USP 40)

علاوه بر آزمـون‌های فوق، کـلیه فاکـتور‌هایی که در آمـاده‌سازی فارم و صحه‌گذاری آن مورد توجه هستند کنترل می شوند. همچنین آلودگی‌های میکروبی آب در این بخش با استفاده از روش‌های فیلتر غشایی و MPN کنترل و مورد آزمون قرار می‌گیرند. که می توان به آزمون‌های زیر اشاره نمود:

 • شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا به روش فیلتر غشایی (ISIRI 8869)
 • جستجو و شمارش گونه‌های سالمونلا (ISIRI 1810)
 • شمارش باکتری‌های اشرشیاکلی و کلی فرم (ISIRI 3760)
 • شمارش اشرشیا کلی با استفاده از مدل کوچک سازی
 • بیشترین تعداد احتمالی- در آب‌های سطحی و فاضلاب (ISIRI 7725)
 • جستجو و شمارش انتروکوک‌های روده ای(ISIRI 7724)

بخش سوم

میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک

انجام کلیه تست‌های میکروبی بر روی مواد غذایی و خوراک حیوانات با توجه به استانداردهای ملی و بین المللی و مورد تأیید سازمان دامپزشکی :

 • جستجو و شمارش گونه‌های سالمونلا ISIRI 1810 – ISIRI 4413
 • جستجو و شمارش اشرشیاکلی ISIRI 2946
 • جستجو و شمارش استافیلوکوکوس کواگولاز مثبت ISIRI 6806
 • جستجو و شمارش لیستریا مونوسیتوژنز ISIRI 8035 جستجو و شمارش گونه‌های کمپیلوباکتر ISIRI 9661
 • شمارش باكتري هاي احياء كننده سولفيت در شرايط بي هوازي ISIRI 9432
 • جستجو و شمارش کلستریدیو پرفرجنس ISIRI 1297
 • جستجو ،شناسایی ،شمارش انتروکوک های روده ای در مواد غذایی ISIRI 2198
 • شمارش کلی باکتریایی ISIRI 5272
 • شمارش کلی قارچ و مخمر ISIRI 10899
 • روش شمارش ميكروارگانيسم هاي سرماگرا ISIRI 2629
 • شمارش مخمرهای اسموفیلیک ISIRI 3196

پروبیوتیک

در بخش خوراک دام و مواد غذایی، این بخش قـادر به شـمارش و شناسـایی پروبیوتیک‌ها، ارزیابی ایمنی و عمـلکرد آن‌ها با توجه به استانداردهای ملی و بین المللی است.

 •  شمارش و شناسایی بیفیدوباکتریوم ISIRI 17165 – ISIRI 13772
 •  شمارش و شناسایی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ISIRI 9616
 •  شمارش و شناسایی انتروکوکوس فاسیوم ISIRI 18090
 •  شمارش وشناسایی پدیو کوکوس ISIRI 17255
 •  شمارش وشناسایی مخمرهای پروبیوتیک ISIRI 17256
 •  شمارش گونه های احتمالی باسیلوس های اسپوردار پروبیوتیک
 •  شناسایی میکروارگانیسم های پایه تولیدکننده ماست (لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس ISIRI 7713
 •  ارزیابی ایمنی و کارایی پروبیوتیک ها ISIRI 19459