در این بخش تست‌های تشخیصی مبنی بر DNA / RNA که بسیـار قـابل اعتـماد و دقیق هستند با اسـتفاده از جـدیدترین، مـوثرترین و پـیشرفته‌ترین تجـهیزات و مـواد آزمـایشگاهی مـوجود برای پیشگـیری و تشـخیص مولکولی بیماری‌ها در زمینه دامپزشکی و مواد غذایی انجام می‌شوند.

با بیش از چـندین سـال تـجربه، خدمـاتی بر پــایه روش‌های مـولکولـی بـرای تشـخیص طیف گـسترده‌ای از عـوامل بیماریزای دام، طیـــور، آبزیـان، تقلبات مــواد غـذایی و خـوراک دام به روش Real-Time PCR , Conventional PCR توسط کارشــناسـان مـجرب آزمایشگاه کوثر ارائـه مـی‌شود. ایـن تکنیک‌های پیـشرفته امـکان تـشخیص سـریع و بسیـار حساس اسیدهای نوکلئیک عوامل پاتوژنیک را فراهم می‌کنند. بخش مولکولی آزمایشگاه شامل ۲ قسمت می باشد: ۱٫ بخش تشخیص بیماری‌ها ۲٫ بخش مواد غذایی، تقلبات، تراریخته ها و حلیت