تشخیص آلودگی‌های انگلی، اغلب با دیدن مراحل نوزادی یا قطعاتی از کرم بالغ که در بدن میزبان زندگی می‌کند صورت می‌گیرد. تخم کرم‍‌ها، بندها و نوزاد نماتدها را می‌توان در مدفوع، خون، بافت، ادرار و یا بزاق حیوانات یافت. کرم‌های کامل را می‌توان در هنگام کالبدگشایی جمع آوری نمود. به‌منظور دستیابی به یک تشخیص قابل اعتماد، باید نمونه برداری و ارسال نمونه‌ها به روش مناسب صورت گیرد.

تست های انگل شناسی دام و طیور 

  • انجام آزمایشات مدفوع از قبیل ویلسین، کلینتون لاین، مک مستر و تلمن
  • انواع رنگ آمیزی اختصاصی جهت نمونه های انگلی و تک یاخته‌ای
  • آزمایش مستقیم خون برای جستجوی میکروفیلر ها
  • گسترش خون برای جستجوی تک یاخته های خونی
  • آزمایش مستقیم مدفوع برای جستجوی تخم انگل
  • تشخیص آلودگی در نمونه بافت
  • آزمایش مستقیم برای جستجوی انگلهای جلدی