تأمین مواد مرجع آزمایشگاهی (CRM , RM)

از معتبرترین تولیدکنندهای بین المللی

فروش دستگاه مشتق ساز (UVE PHOTOCHEMICAL DERIVATIZATION) 

جهت اندازه گیری مایکوتوکسین ها با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع