کرماتوگرافی گازی – اسپکترومتر جرمی                                                                                       GC/MSD

اندازه گیری و شناسایی :

 داروها در نمونه های بیولوژیکی از جمله پلاسما و ادرار

ترکیبات سمی آفت کشها در نمونه های آبی, مواد غذایی و نمونه های بیولوژیکی

پلی آروماتیک ها، ترکیبات بنزنی شامل BTEXها، کلرو بنزن ها و استایرن در نمونه های آبی، نفتی، بیولوژیکی و هوا

 اسانس ها در مواد غذایی

ترکیبات موجود در عصاره های گیاهی

حلال های باقیمانده

تری هالومتان ها در نمونه های آبی

اسیدهای چرب و استرول ها در مواد غذایی

و همچنین سایر مواد آلی در انواع مختلف نمونه های حقیقی آلی، آبی و بیولوژیکی

 کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا                                                   HPLC

اندازه گیری و شناسایی :

انواع مایکوتوکسین

آفلاتوکسین M1 در نمونه های لبنی

انواع ویتامین های محلول در آب و چربی

هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه

هیستامین

انواع آنتی بیوتیک

انواع اسیدهای امینه

ملامین فومانیزین

الایزا                                                                               ELISA

 پلاسمای جفت شده القایی                                      ICP/OES

اندازه گیری کمی آفلاتوکسین

اندازه گیری کمی زیرالنون

اندازه گیری کمی آفلاتوکسین M1

بررسی کمی عمده عناصر اصلی، جزئی و ردیاب

انداره گیری دقیق عناصر اصلی و جزئی در محدوده وسیعی از مواد

کنترل کیفیت و فرایند

عناصر آشکار شده تا ۷۰ عنصر